Chronic Pain Video

A pastor is completely healed from chronic pain | Tus xh no mob loj tiamsis Yexus kho nws zoo lawm.

Powerful Healing Testimony: A pastor is completely healed from chronic pain. Glory to God.
Lus povthawj: Tus xh no mob loj thiab ntev lawm tiamsis thov Vajtswv rau nws tag xwb cia li zoo kiag. Koob meej muaab rau Vajtswv tagnrho.